Hydrogen

Green Energy

https://www.tgju.org/هیدروژن در نقش منبع انرژی
استفاده از هیدروژن بعنوان منبع انرژی بسرعت در حال توسعه است. سوختن آن فقط آب و انرژی آزاد میکند و کاملا با محیط زیست ما سازگار استانرژی مازاد بر مصرف منابع بادی و خورشیدی را میتوان به راحتی برای تولید هیدروژن بکار بست.